Březen 2014

Seznam Aishiných kouzel

15. března 2014 v 11:32 | Keiko |  Layla/Aisha
MAGIC WINX & CHARMIX
Power Bomb - Silová bomba
Plasma World - Plazmový svět
Iridescent Flame - Duhový plamen


ENCHANTIX
Super-Powered Morphix - Super silný morfix
Enchantix Morphix - Enchantix morfix
Morphix Attack - Morfixový útok
Plasma Bolt - Plazmový šroub
Morphix Surfboard - Morfixové surfovací prkno
Morphix Shield - Morfixový štít
Enchantix Plasma - Enchantix plazma
Pure Enchanted Morphix - Ryzí kouzelný morfix
Morphix Surface - Morfixová hladina
Plasma Magic Ball - Kouzelná plazmová koule
Plasma Shape - Plazmová forma


BELIEVIX
Morphix Tidal Wave - Morfixová přílivová vlna
Andros Hurricane - Hurikán Androsu
Morphix Wave - Morfixová vlna
Plasma Wall - Plazmová stěna
Plasma Barrier - Plazmová bariéra
Spirit Of Courage - Duch odvahy
Morphix Blast - Morfixový výbuch
Plasma Board - Plazma deska
Underwater Breath - Podvodní dech
Morphix Staff - Morfixová hůl
Morphix Net - Morfixová síť
Barrier - Bariéra
Morphix Barrier - Morfixová bariéra


SOPHIX
Vital Beat - Tep života


LOVIX
Hail Rain - Krupobití


HARMONIX
Power Swirl - Silový vír
Thirteenth Seal - Třináctá pečeť
Mystic Wrap - Mystický obal


SIRENIX
Naiad's Attack - Naiadin útok
Morphix Power - Síla morfixu
Morphix Barricade - Morfixová barikáda
Neptune's Sting - Neptunův osten
Morphix Kick - Morfixový kop
Tide Of Sirenix - Vlna Sirenixu
Morphix Punch - Morfixový úder
Morphix Cushion - Morfixový polštář


BLOOMIX
Morphix Cloud - Morfixový oblak
Water Bolt - Vodní šroub
Protection Of Waves - Ochrana vln
Morphix Trap - Morfixová past / nástraha
Morphix Net - Morfixová síť
Morphix Mega Wall - Morfixová mega zeď


MYTHIX
Water Rising Ray - Vodní vycházející paprsek

Seznam Musiných kouzel

15. března 2014 v 11:06 | Keiko |  Musa
MAGIC WINX & CHARMIX
Sonic Blast - Zvukový výbuch
Sound Barrier - Zvuková bariéra
Bass Boom - Basový třesk
Power Swirl - Silový vír
Sonic Mega Blast - Mega zvukový výbuch
Sound Waves - Zvukové vlny
Sonic Bomb - Zvuková bomba
Sonic Combo Blast - Zvukový kombinovaný výbuch
Ultra Sonic Wave - Ultra zvuková vlna
Noisy Power Whirl - Hlučný silový vír
Wave Shield - Vlnový štít
Revert Chord - Vracející se akord
Disco Ball - Disko koule
Ultra Sound Power - Ultra zvuková síla
Max Volume - Nejvyšší hlasitost


ENCHANTIX
Enchantix Amplifier - Enchantix zesilovač
Power Of Sound - Síla zvuku
Sonic Shield - Zvukový štít
Disco Shell - Disko plášť
Sound Cage - Zvuková klec
Magic Bass Boom - Kouzelný basový třesk
Sound Wave Attack - Útok zvukové vlny
Power Of Harmony - Síla harmonie


BELIEVIX
Bright Heart - Světlé / Jasné srdce
Harmonic Attack - Harmonický útok
Magical Echo - Kouzelná ozvěna
Stereo Crash - Stereo třesk
Sonic screen - Zvukový obraz
Power Of Harmony - Síla harmonie


SOPHIX
Pure Harmony - Čistá harmonie


LOVIX
Snow Melody - Sněžná melodie


HARMONIX
Reverberating Notes - Noty ozvěny
Diapason - Diapason


SIRENIX
Deafening Chord - Ohlušující akord
Sonic Mirror - Zvukové zrcadlo
Percussive Hit - Nárazový úder
Voice Of Sirenix - Hlas Sirenixu
Music Kick - Hudební kop
Wall Of Sound - Zvuková stěna


BLOOMIX
Crystal Voice - Krystalový / Křišťálový hlas
Infinite Echo - Nekonečná ozvěna

Seznam Flořiných kouzel

14. března 2014 v 20:34 | Keiko |  Flora
MAGIC WINX & CHARMIX
Golden Pollen - Zlatý pyl
Wrapping Ivy - Břečťanový obal
Floral Whirlpool - Květinový vír / Květinová vířivka
Roots Of Organ - Kořeny varhan
Flowers Of The Wind - Květiny větru
Glitter Dust - Třpytivý prach
Flower Twister - Květinové tornádo
Nature's Symphony - Symfonie přírody
Bearing Branches - Nosné větve
Power Of Seasons - Síla ročních období
Water Lily Whirlpool - Vír vodní lilie
Earth Cage - Klec země
Arms Of The Earth - Ramena země


ENCHANTIX
Luxurious Ivy - Přepychový břečťan
Green Luxurious Ivy - Zelený přepychový břečťan
Winter's Edge - Zimní ostří
Glowing Ivy - Žhnoucí břečťan
Magic Climbing Ivy - Kouzelný popínavý břečťan
Energy Of Mother Earth - Energie matky přírody
Return To Nature - Návrat k přírodě
Nature Dust - Prach přírody
Liana Chain - Liánový řetěz


BELIEVIX
Summer Thunder - Letní hrom
Winter Rose - Zimní růže
Autumn Wind - Podzimní vítr
Spring Ring - Jarní prsten
Breath Of The World - Dech světa
Enchanted Nest - Okouzlené hnízdo
Constricting Vines - Škrtící révy
Voice Of The Forest - Hlas lesa


SOPHIX
Breath Of Nature - Dech přírody


LOVIX
Untamable Nature - Nezkrotná příroda


HARMONIX
Dancing Whirl - Tančící vír
Fall Vortex - Podzimní vír
Green Growth - Růst zeleně


SIRENIX
Petal Hurricane - Hurikán okvětních lístků
Nature Kick - Kop přírody
Gaia's Defense - Obrany Gaiy
Lotus Flower - Lotosový květ
Feast Of Nature - Svátek / Hody přírody
Flower of Sirenix - Květina Sirenixu
Nature Punch - Úder přírody
Spring Banner - Jarní prapor


BLOOMIX
Chlorophyll Bolt - Chlorofylní šroub
Spring Shower - Jarní sprška
Lilac Vortex - Šeříkový vír
Magical Vine Trap - Kouzelná révová past


MYTHIX
Natural Camouflage - Přírodní maskování
Evergreen Blow - Věčně zelený úder
Aura of Leaves - Aura listů
Evergreen Ray - Věčně zelený paprsek

Goldix Club - Pixies

13. března 2014 v 20:41 | Keiko |  Goldix Club
Ahoja, lidičky :)
Tak jsem nakreslila Pixies pro Goldix Club. :)
Každá už má své jméno a sílu, později sem přidám popisky všech. A také se samozřejmě objeví v příběhu Goldix. :)
Zkuste každou Pixie přiřadit k vílám z Goldix Clubu. Schválně jestli se shodneme. :D Jenom se na tu Pixie podívejte a spojte ji s vílou. :) Jsem zvědavá :D
Tady jsou! :)

Anisa - Pixie přátelství
Essence - Pixie vůní

Iris - Pixie barev

Mai - Pixie tance a tancování


Rina - Pixie zábavy a veselí
Shia - Pixie hodin a času

Seznam Stelliných kouzel

13. března 2014 v 8:55 | Keiko |  Stella
MAGIC WINX & CHARMIX
Rising Sun - Vycházející slunce
Ray Of Sunlight - Paprsek slunečního světla
Solar Wind - Sluneční vítr
Sun Bolt - Sluneční šroub
Solar Burst - Solární výbuch
Full-Powered Sun Down - Plná síla západu slunce
Mirror Flare - Zrcadlová záře
Sun Up Attack - Útok východu slunce
Reflecting Mirror - Odrážející zrcadlo
Sun Beam - Sluneční paprsek
Sun Shower - Sluneční sprcha
Sun Vision - Sluneční zrak
Luminaire - Svítidlo
Stella's Solar Flare - Stellina solární / sluneční záře
Sun Wing Supernova - Supernova slunečního křídla
Solar Flare - Solární / Sluneční záře
Sun Flame - Sluneční plamen
Super Sun Power - Super síla slunce
Speed Of Sunlight - Rychlost slunečního světla


ENCHANTIX
Solar Blast - Solární / Sluneční výbuch
Enchantix Moon Shield - Enchantix měsíční štít
Cloud Breaker - Vypínač / Rozbíječ mraků
Sunbeam Shower - Sprcha slunečního paprsku
Ocean Of Light - Oceán světla
Magic Rainbow - Kouzelná duha
Sea Of Light - Moře světla
Power Of The Sun - Síla slunce
Light Wave - Vlna světla
Sun Energy Burst - Bouře sluneční energie
Sun Energy Discharge - Výboj sluneční energie
Solar Charge - Solární / Sluneční útok
Sun Navigation - Let slunce / Sluneční let


BELIEVIX
Double Eclipse - Dvojité zatmění
Solar Storm - Solární / Sluneční bouře
Sirius Shield - Siriusův štít
Universal Light - Vesmírné světlo
Sun Dance - Sluneční tanec
Sun Storm - Sluneční bouře
Dawn Of Light - Úsvit světla


SOPHIX
Drop Of Light - Kapka světla


LOVIX
Crystal Light - Křišťálové / Krystalové světlo


HARMONIX
Shining Mirror - Zářící zrcadlo
Sun Boomerang - Sluneční bumerang
Dazzling Spiral - Oslňující spirála


SIRENIX
Blinding Ray - Oslňující paprsek
Light Of Sirenix - Světlo Sirenixu
Light Diamond - Diamant světla
Golden Disk - Zlatý disk / kotouč
Shining Punch - Zářící úder
Sun of Light - Světlo Slunce


BLOOMIX
Ray Of Pure Light - Paprsek ryzího světla
Light Spectrum - Spektrum / Paleta světla
Total Eclipse - Úplné zatmění
Solar Halo - Solární svatozář


MYTHIX
Bright Star - Zářivá hvězda

Seznam Tecniných kouzel

12. března 2014 v 19:08 | Keiko |  Tecna
MAGIC WINX & CHARMIX
Statis Sphere - Statická koule
Compu-Blast - Compu výbuch
Fire Wall - Fire Wall
Tecna's Power - Tecnina síla
Wire Beam - Vodičový paprsek
Power Shield - Silový štít
Plasma Sphere - Plazmatická koule
Shield - Štít
Tecna's Laser - Tecnin laser
Mental Triangle - Duševní triangl / trojúhelník
Electro Cage - Elektromagnetická klec
Magic Cage - Kouzelná klec
Electric Beam - Elektrický paprsek
Energy Barrier - Energetická bariéra
Wide World Data Sphere - Koule široko-světových dat
Digital Brick - Digitální cihla
Lock Luminous - Světelný zámek
Oxygen Bubble - Kyslíková bublina


ENCHANTIX
Electric Storm - Elektrická bouře
Digital Blast - Digitální výbuch
Laser Cage - Laserová klec
Protective Energy Shield - Ochranný energetický štít
Protective Force Field - Ochranné silové pole
Magnetic Storm - Magnetická bouře
Techno Magical Union - Techno magické spojení
Nova - Nova


BELIEVIX
Super Prism - Super prizma / hranol
Defender Plate - Ochranná deska
Techno Blast - Techno výbuch
Techno shot - Techno střela
Gem Of Mind - Klenot mysli
Mega Watt - Mega Watt
Oil Delete - Vymazání oleje
Fire Tree - Ohnivý strom


SOPHIX
Superior Order - Nadřazený řád


LOVIX
Chill Breath - Mrazivý dech


HARMONIX
Storm Of Numbers - Bouře čísel
X-Ray Vision - X-ray vidění
Wove-Electronic Wall - Pletená elektronická zeď


SIRENIX
Digital Strike - Digitální úder
Digital Net - Digitální síť
Genesis blow - Geneze úderu
Neon Splice - Neonový spoj
Aura Of Sirenix - Aura Sirenixu
Techno Punch - Techno úder
Logic Net - Logická síť
Techno Kick - Techno kop


BLOOMIX
Harmony Blast - Výbuch harmonie
Digital Room - Digitální místnost
Bio-Rhythmic Flow - Biorytmický tok
Organic Cube - Organická krychle
Bio-Rhythmic Blast - Biorytmický výbuch


MYTHIX
Virtual Protection - Virtuální ochrana

Seznam Bloominých kouzel

12. března 2014 v 17:10 | Keiko |  Bloom
MAGIC WINX & CHARMIX
Black Ball - Zlostná koule
Fire Sphere - Ohnivá koule
Magic Shield - Kouzelný štít
Flame Of Life - Plamen života
Flame Shield - Plamenný štít
Fire Glance - Ohnivý pohled
Full-Powered fire - Plná moc ohně
Heat Wave - Horká vlna
Incandescent Sphere - Zářící/ Žhavící koule
Sphere Of Fire - Koule z ohně / Ohnivá koule
Triple Blast - Trojitý výbuch
Fire Wall - Ohnivá stěna
Safety Net - Záchranná síť
Dragon Fire - Dračí oheň
Dragon Fury - Dračí zuřivost


ENCHANTIX
Dragon Energy - Dračí energie
Bloom's Dragon Energy - Bloomina dračí energie
Dragon Essence - Dračí esence
Dragon Fury - Dračí zuřivost
Fusion Fire - Splynutí ohně
Dragon Flame Sphere - Dračí plamenná koule
Dragon Fire - Dračí oheň
Dragon Flame - Dračí plamen
Dragon Shield - Dračí štít
Fire Ray - Ohnivý paprsek


BELIEVIX
Dragon Heart - Dračí srdce
Dragon Wing - Křídlo draka
Fire Arrow - Ohnivý šíp
Flaming Armor - Planoucí brnění
Supernova - Supernova
Strength Of Life - Síla života
Fire Magic - Magie ohně
Fire Catcher - Lapač ohně
Sensing Flame - Snímání plamene
Fire Dragon - Ohnivý drak


SOPHIX
Inner Flame - Vnitřní plamen


LOVIX
Ice Flame - Ledový plamen
Ice Wall - Ledová stěna
Frozen Dart - Zmrzlá šipka


HARMONIX
Fire Blade - Ohnivá čepel
Dragon's Embrace - Dračí objetí


SIRENIX
Spreading Fire - Šíření ohně
Lava Jab - Lávový úder
Dragon Fire - Dračí oheň
Fire Of Sirenix - Oheň Sirenixu
Dragon kick - Dračí kop
Dragon Punch - Dračí šídlo
Igneous Protection - Magmatická / Ohnivá ochrana
Dancing Flame - Tančící plamen


BLOOMIX
Flame Storm - Plamenná bouře
Volcanic Attack - Sopečný útok
Flame Storm Vortex Burst - Výbuch plamenné vírové bouře
Friendship Flame - Plamen přátelství
Red Dragon Orb - Koule Červeného draka
Unstoppable Fire - Nezkrotný oheň


MYTHIX
Wrapping Flame - Plamenný obal

Winx Fairy School

11. března 2014 v 21:23 | Keiko |  Hry Winx
Winx Fairy School tě zve do svého světa a ty se tak můžeš stát kouzelnou vílou a spolu s Winx si užít zábavy a napínavého magického dobrodružství! Pomoz Winx ubránit srdce Alfei porážkou Trix a jejich zlých nestvůrných kamarádíčků.POSTUPUJ DO DALŠÍCH ÚROVNÍ A STAŇ SE BELIEVIX VÍLOU!UČ SE A ZLEPŠUJ SVÉ SCHOPNOSTI!NAVŠTIV ŘEDITELKU FARAGONDU PRO RADY!OBJEVUJ HRAD ALFEI VE 3D!OBLEČ SVOU VÍLU DO ÚŽASNÝCH ŠATŮ!PĚSTUJ ROSTLINY K DOKONČENÍ ÚKOLU!


Winx Fairy School je místo, kde:
Objev jedinečný a kouzelný příběh Winx, který odhaluje tajemství Alfei.
20 exkluzivních videí ze 6. série ve hře!
Obleč svou vlastní vílu s více než 500 Winx módního oblečení ze seriálu!
Vyzdob si svůj vlastní pokoj s hodně předměty a pozvi své přátele na návštěvu!
Choď na kouzelné hodiny, studuj nové schopnosti a pomáhej Winx!
Navštiv nádherné prostředí Alfei ve 3D!
Hraj, sdílej a posílej zprávy všem svým nejlepším Winx kamarádkám!
Komunikuj se svou oblíbenou Winx postavou ze seriálu!
10 úžasných soundtracků ze seriálu!
Najdi v sobě magii a proměň se v kouzelnou Believix vílu!Winx Sirenix Power

11. března 2014 v 20:53 | Keiko |  Hry Winx

Winx Club 5. série přichází na tablety a chytré telefony! Zahraj si toto dobrodružství s tvou oblíbenou vílou. Objev nádherný podmořský svět Nekonečného oceánu. Bojuj proti Tritannovi a Trix! Snaží se chytit Selkies a jednou provždy znečistit Nekonečný oceán. Sbírej srdce a vyměňuj je za magická Sirenix kouzla, které používej proti Trirannovi a Trix.
Získávej ocenění a odemkni Sirenix krabičku! Začni hrát a připoj se k tisícům dalších fanoušků Winx Clubu!HRAJ SE SVOU OBLÍBENOU WINX!OBJEVUJ NÁDHERNÝ NEKONEČNÝ OCEÁN VE 3D!PROLÉTNI SE OKOLO SKÁLY ŽRALOČÍHO OKA A ZACHRAŇ ILLIRIS!PROLÉTNI SE OKOLO MOCNÉHO PILÍŘE A ZACHRAŇ DAISYREE Z TRITANOVÝCH SPÁRŮ!SBÍREJ MODRÁ SRDCE A POMÁHEJ SKUTEČNÝM CHARITÁM!PROLÉTNI SE OKOLO PILÍŘE ROVNOVÁHY A ZACHRAŇ LITHIU!

W.i.t.c.h. soutěž!

11. března 2014 v 17:20 | Keiko |  W.I.T.C.H.
Ahoja, všici! :)

Přináším vám soutěž s W.i.t.c.h.!
Soutěží se o tento řetízek s přívěskem Swarovski... :)

A soutěž je takováto: Dále v článku naleznete 20 otázek. Pokud se chceš do soutěže zapojit, tvým úkolem je na všechny otázky odpovědět.
Až to budeš mít, stačí mi správné odpovědi poslat na email jitush.rajny@seznam.cz. Heslo: W.I.T.C.H.
Ti, kteří budou mít všechny odpovědi správně, budou mít možnost vyhrát přívěsek. :)
!!!SOUTĚŽ KONČÍ 31. BŘEZNA 2014!!!
Hodně štěstí! :)))

OTÁZKY
1. V jakém roce začal časopis W.i.t.c.h. vycházet?
2. Odkud původně pocházejí W.i.t.c.h (země)?
3. Kolik časopisů W.i.t.c.h. vyšlo v roce 2008?
4. Z jakého města se Will přestěhovala do Heatherfieldu?
5. V jakém čísle časopisu Will poprvé spatřila Matta?
6. Má Irma sourozence? Jestli ano, jak se jmenuje?
7. Proti jakému nepříteli bojovali W.i.t.c.h. v první sáze?
8. Kdy se narodila Taranee a její znamení zvěrokruhu?
9. Vyjmenuj alespoň pět titulů W.i.t.c.h. (knížky).
10. Jak se jmenoval první kluk, do kterého se zamilovala Hay Lin?
11. Jak Irma občas přezdívá Cornelii?
12. Jak se jmenoval nepřítel W.i.t.c.h., který sepsal Knihu živlů?
13. Jak se jmenoval Věštcův rádce?
14. Oblíbený předmět Irmy?
15. Jaké sporty provozují Will a Cornelie?
16. Jméno rockové hvězdy, kterou všichni zbožňují?
17. Jaké zbraně mají W.i.t.c.h. v nové proměně?
18. Jmenuj dva kluky, do kterých se zamilovala Taranee.
19. Oblíbená barva Will?
20. Vychází časopis W.i.t.c.h. do dneška?


Winx 6x05 Zlaté Auditorium - titulky

11. března 2014 v 16:20 | Keiko |  Winx Club

 


Winx víla VERRY

11. března 2014 v 12:17 | Keiko |  Tvoje Winx

Winx víla LETY

10. března 2014 v 15:40 | Keiko |  Tvoje Winx

Winx víla LASTE

10. března 2014 v 15:39 | Keiko |  Tvoje Winx

Winx víla DIANA

9. března 2014 v 20:01 | Keiko |  Tvoje Winx

Winx víla MOLLY

9. března 2014 v 17:37 | Keiko |  Tvoje Winx

Vílí znamení

9. března 2014 v 14:42 | Keiko |  Winx Club
Jaké je tvoje vílí znamení? :) Chtěl/a by ses to dozvědět? Jsi zvědavá, jestli jsi Jednorožec, Drak nebo snad Mořská panna?
Tady jsou vílí znamení...


PEGASUS (Pegas) - 3.leden - 22.leden
CENTAUR (Kentaur) - 23.leden - 15.únor
DRYAD ( Dryáda neboli Stromová nymfa) - 16.únor - 10.březen
PHOENIX (Fénix) - 11.březen - 2.duben


GRIFFIN (Grifin) - 3.duben - 24.duben
SATYR (Satyr, podobný Faunovi) - 25.duben - 18.květen
ELF (Elf) - 19.květen - 10.červen
CHIMERA (Chiméra neboli přízrak) - 11.červen - 2.červenec
HIPPOGRIFF (Hipogryf) - 3.červenec - 25.červenec

MERMAID (Mořská panna) - 26.červenec - 18.srpenUNICORN (Jednorožec) - 19.srpen - 10.září

NEREID (Nereida neboli Mořská nymfa) - 11.září - 2.říjen
ELEMENTAL (Dá se přeložit jako Elementál, Element nebo Živel) - 3.říjen - 25.říjen


SALAMANDER (Salamandr neboli mlok) - 26.říjen - 18.listopad

DRAGON (Drak) - 19.listopad - 10.prosinec
TRITON ( Triton neboli Mořský muž) - 11.prosinec - 2.leden

Winx víla KAMI

9. března 2014 v 12:57 | Keiko |  Tvoje Winx

Ryou

9. března 2014 v 11:12 | Keiko |  Goldix Club

Ryou (čti Ryjú) studuje na Rudé Fontáně a pochází z planety Mythea. Je to téměř neznámá planeta, která je vzdálena od všech ostatních. Je o ní známo, že zde žijí mytické bytosti v souladu s obyvateli království.

Ryou má statečnosti na rozdávání. Nikdy nic nezvdává a ve všem chce uspět. Je velmi soutěživý, ale přátelský. Nejprve vše důkladně promýšlí, až potom mluví (přesný opak Graye).
Rád sportuje. Nejraději má běh a snowboard. V těchto dvou disciplínách mu nikdo nemůže konkurovat. Co se týče učení, s tím je to trochu horší. Dělá vše pro to, aby dostudoval. Ostatní mu v tom pomáhají.
Na uvítacím večírku ho Gray požádal, jestli s ním nechce jít vyzvat Cleo a Zoey k tanci. Ryou dlouho odmítal, ale nakonec svolil. Neměl moc zájem o tanec, ale co by pro Graye neudělal. Nabídl Zoey ruku a odešli tancovat. Poté, co si chvilku povídali si Ryou uvědomil, jak je Zoey fajn...

Ryou už rodiče nemá. Na Mythee má jen své další sourozence. Mladšího bratra Zea, starší dvojčata Destiny a Fate a nejstaršího bratra Adama. Ten se snaží o všechno starat. S pomocí ostatních.

ZAJÍMAVOSTI
Narozeniny: 13. září
Vílí znamení: Nereid (Mořská nymfa)
Oblíbené jídlo: grilované, pálivé
Oblíbená barva: červená
Koníčky: sport, jízda na dracích
Oblíbené zvíře: mýtické ( jednorožci, draci, kentauři...)
Nejlepší kamarád: Gray
Oblíbené filmy: fantasy
Miluju: když jsem v něčem úspěsný
Nesnáším: hádky
Oblíbená hudba: hip hop, r'n'b
Oblíbený předmět: Magické bytosti
Oblíbená zbraň / věc: meč se zahnutou čepelí / mp3 přehrávač


Gray

9. března 2014 v 10:49 | Keiko |  Goldix Club


Gray studuje na Rudé Fontáně a pochází z planety Nyllis, což je proslulé svými umělci a vše se tu točí okolo umění. Což znamená, že většina obyvatel této planety je nadaná. Patří mezi ně i Gray.
Mimochodem z této planety pochází i rodiče Zoey, než odešli na planetu Harmonia.

Jak je zřejmé, Gray rád maluje. Když je do této činnosti pohlcen, své okolí vůbec nevnímá. V této chvíli je lepší ho nevyrušovat. Kreslí a maluje všechno možné, rád tvoří i origami.
Svými schopnostmi je proslulý a tak nemá nouzi o ctitelky. Chodí za ním, aby je nakreslil a přitom doufají, že Grayovi padnou do oka. Bez úspěchu.
Gray je jinak veselý člověk, má smysl pro své povinnosti a také spravedlnost. Občas rád jedná spontánně a dalo by se říct, že má prořízlou pusu. Nejprve něco řekne a až potom myslí.

Na uvitacím večírku na Alfee se kolem něj motala spousta víl. Ochotně je kreslil, ale nevěnoval jim více pozornosti. Pak v davu spatřil Cleo, jak se baví se Zoey. Chvíli ji pozoroval a začal ji kreslit. O tom obrázku ani ona neví. Gray se odvážil a vyzval Cleo k tanci.

Jeho rodiče jsou Paolo a Lindsay, jako většina obyvatel planety si vydělávají svým uměním. Gray má starší sestru Lunu. Ta studovala na Alfee a úspěšně absolvovala.


ZAJÍMAVOSTI
Narozeniny: 30. prosince
Vílí znamení: Triton (Mořský muž)
Oblíbené jídlo: toasty, palačinky, vafle...
Oblíbená barva: zelená
Koníčky: malování, lenošení
Oblíbené zvíře: rybičky
Nejlepší kamarád: Ryou
Oblíbené filmy: romantické komedie, horory
Miluju: když můžu dělat lidem radost svými obrázky
Nesnáším: svou prostořekost - co s ní mám dělat?!
Oblíbená hudba: rock, pop
Oblíbený předmět: Akrobaticko-pohybové cvičení
Oblíbená zbraň / věc: "pistole", která vysílá světelné paprsky / skicák